Ολοκλήρωση Προγράμματος για την παιδική Προστασία Ανηλίκων

Το πρόγραμμα επιχορήγησης παιδικής προστασίας
«Προκατάρτιση στις Καλλιτεχνικές Κατασκευές και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη σε ανήλικα νοητικώς υστερούντα άτομα
καθώς και Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στις οικογένειες αυτών»
υλοποιήθηκε επιτυχώς από το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α.
σε συνεργασία με την  Περιφέρεια Αττικής, από τον Ιανουάριο του 2017 έως και το Δεκέμβριο του 2017.