• Ελληνικά
 • English (UK)
dimosiotita1.png

Κ.Ε.Α. / Α.Μ.Ε.Α.

Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης
Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες

Στρατηγού Σίμωνος Θεολόγου 11, Χαϊδάρι - Κάτω Αφαία, Τ.Κ. 12462


+30 210 2848733

Επιχορηγούμενα - Επιδοτούμενα Προγράμματα

Το Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. υλοποιεί επιχορηγούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και προγράμματα με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.

Επιχορηγούμενα Προγράμματα υπό εξέλιξη

 • Το ΚΔΗΦ Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. υλοποιεί την Πράξη «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προώθηση της κοινωνικής ένταξης ατόμων με αναπηρία. ΚΕΑ-ΑΜΕΑ» με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5002399 στα πλαίσια του Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2010 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Στην Πράξη έχουν ενταχθεί 35 ωφελούμενοι του Κέντρου μας για το χρονικό διάστημα 2/3/2018-1/3/2021.
eu ekt pep attica espa logo

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 • Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανηλίκων

Το K.E.A./A.M.E.A. υλοποιεί το πρόγραμμα «Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη και παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) σε ανήλικα νοητικώς υστερούντα άτομα και στις οικογένειες αυτών, καθώς και Προκατάρτιση στα Εργαστήρια του Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α.», που στοχεύει στην υποστήριξη, ενίσχυση και  παροχή  υπηρεσιών σε 25 παιδιά και στις οικογένειές τους.  
Επιχορηγείται από την Περιφέρεια Αττικής στα πλαίσια λειτουργίας Προγραμμάτων Επιχορήγησης Φορέων Παιδικής Προστασίας από ίδιους πόρους της Περιφέρειας. Έχει διάρκεια 12 μηνών (Απρίλιος 2018 έως Μάρτιο 2019) και  υλοποιείται 3 φορές την εβδομάδα  Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. στο Χαϊδάρι.

 

Επιδοτούμενα - Επιχορηγούμενα  Προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί

 

 Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανηλίκων

«Επιχορήγηση Φορέων Παιδικής Προστασίας»

Το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α., στα πλαίσια του προγράμματος «Επιχορήγηση Φορέων Παιδικής Προστασίας», κατόπιν έγκρισης της Περιφέρειας Αττικής, υλοποίησε Πρόγραμμα Προκατάρτισης και Εργαστήριο Καλλιτεχνικών Κατασκευών για άτομα με Νοητική Υστέρηση, ηλικίας 14 – 18 ετών.

Το πρόγραμμα είχε διάρκεια ενός έτους και συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2017 έως 31/12/2017 και υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του φορέα στο Χαϊδάρι, οδός Στρατηγού Σίμωνος Θεολόγου 11.

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013

 

«Καταπολέμηση των Διακρίσεων και της Ανεργίας
με Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης – Χωρίς Διάκριση»

 

    Το Κ.Ε.Α. / Α.Μ.Ε.Α. ως μέλος της Α.Σ. ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ μετέχει στο πρόγραμμα  Καταπολέμηση των Διακρίσεων και της Ανεργίας με Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης – Χωρίς Διάκριση, με κωδ. ΟΠΣ 375818, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού».
    Στα πλαίσια της Πράξης μεταξύ άλλων το Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. υλοποίησε δύο προγράμματα κατάρτισης στη τέχνη του χειροποίητου κοσμήματος για 20 ωφελούμενους.

 

 " Ίδρυση και Λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 7 ατόμων στο Δήμο Αθηναίων
« Αμάλθεια»"

 

    Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α., έχοντας την εποπτεία και τον έλεγχο, υλοποιεί από 05/06/2012 την άνωθεν Πράξη, η οποία αφορά  την Ίδρυση και Λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης σε δύο διαμερίσματα , για τρία άτομα και τέσσερα άτομα αντίστοιχα, με κύρια ιδιαιτερότητα τη νοητική υστέρηση, στον Δήμο Αθηναίων.
    Οι ενέργειες ίδρυσης και λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, για την περίοδο Ιούνιος 2012 – Αύγουστο 2014, θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, μέσω του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

amalteia1

 


 

«Ενέργειες  Στήριξης  Ηλικιωμένων και  Λοιπών  Ατόμων που  Χρήζουν  Βοήθειας
για την  Ενίσχυση της  Απασχολησιμότητας   των  Εμμέσως  Ωφελουμένων   Ατόμων»

 

    Το Κ.Ε.Α. / Α.Μ.Ε.Α. , ως  Κέντρο  Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, υλοποιεί  το ανωτέρω πρόγραμμα  στα   Πλαίσια   του   Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και Πρόνοιας. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
    Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με Νοητική Υστέρηση (Μέτρια, Ελαφρά και Οριακή), ηλικίας 14 ετών  και άνω, που δεν λαμβάνουν ίδιου τύπου υπηρεσίες από άλλη Δομή (άμεσα Ωφελούμενοι). Έμμεσα ωφελούμενοι του προγράμματος είναι τα επιφορτισμένα πρόσωπα με τη φροντίδα των ΑμΕΑ, τα οποία  να ανήκουν σε Εργασιακή Κατάσταση (Εργαζόμενοι ή άνεργοι).

 

hlikivvmenoi

 


 


 «Εξατομικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Πρόνοιας
«ΑΜΑΛΘΕΙΑ Ι & ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΙΙ »
Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

 

Το Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α., έχοντας την εποπτεία και τον έλεγχο, υλοποιεί από 1/2/2015, την Πράξη με τίτλο: «Εξατομικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Πρόνοιας από τον Φορέα Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», στον Άξονα Προτεραιότητας 11 –«Πλήρης Ενσωμάτωση του Ανθρωπίνου Δυναμικού σε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» με  κωδικό ΟΠΣ 484698. Η πράξη αποτελείται από δύο υποέργα και αποτελεί επέκταση της Πράξης με τίτλο : «Ίδρυση και Λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 7 ατόμων στο Δήμο Αθηναίων “ΑΜΑΛΘΕΙΑ”».
    Το υποέργο 1: «Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών πρόνοιας από τη ΣΥΔ – Διαμέρισμα "ΑΜΑΛΘΕΙΑ Ι"», από το Φορέα ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α., για 11 μήνες»
    Το υποέργο 2: «Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών πρόνοιας από τη ΣΥΔ – Διαμέρισμα "ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΙΙ"», από το Φορέα ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α., για 11 μήνες»
Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού».

 

amaltheia2

 


 


«Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων
από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης
ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση,
καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου»

 

    Το Κ.Ε.Α. / Α.Μ.Ε.Α. ως Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτιση (Κωδ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 1800 ) υλοποιεί το παραπάνω πρόγραμμα στα πλαίσια του Ε.Π. « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
    Αφορά την υλοποίηση ενός (1) προγράμματος Κατάρτισης με τίτλο «Αγιογραφία», για δεκαπέντε (15) ανέργους με Νοητική Υστέρηση ( Μέτρια, Ελαφριά και Οριακή),  ηλικίας 14 ετών και άνω , συνολικής διάρκειας 700 ωρών  ( Προκατάρτιση – Κατάρτιση) .

 paremvaseis


 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

 

 1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΑΞΟΝΑΣ HORIZON (22/6/94) Πρόγραμμα κατἀρτισης στη Μεταξοτυπία.
 2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ-ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ Άξονας Horizon «Μεταξοτυπία, Graphics, Σχέδιο - Γραμμικό σχέδιο».
 3. Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας (31.6.96) «Offset».
 4. Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας (31.6.96) «Πλεκτική».
 5. Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας (31.6.96) «Μεταξοτυπία».
 6. Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας (31.6.96) «Μεταξοτυπία».
 7. Τοπικές δράσεις για την ένταξη ατόμων ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων (ΤΟΠΕΚΟ): Επιδοτούμενη Δράση: ΚΕΑ/ΑΜΕΑ –υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής σε ΑΜΕΑ.
  1. Κατάρτιση στην Τέχνη της Βυζαντινής Αγιογραφίας
  2. Κατάρτιση στην Τέχνη της Χειροποίητης Μεταξοτυπίας
  3. Κατάρτιση στην Τέχνη της Μαγειρικής Τέχνης
  4. Κατάρτιση στην Τέχνη της Γραφιστικής
 8. Επιδοτούμενη Δράση: Ενέργειες στήριξης Ηλικιωμένων και λοιπών Ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την Ενίσχυση της Απασχολησιμότητας των Εμμέσως Ωφελούμενων Ατόμων. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) 2011 Τίτλος δράσης: Ενέργειες στήριξης Ηλικιωμένων και Λοιπών Ατόμων που χρήζουν Βοήθειας για την ενίσχυση της Απασχολησιμότητας των εμμέσως Ωφελούμενων Ατόμων
 9. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) 2013-2014 Τίτλος δράσης: «Ίδρυση και Λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης διαβίωσης 7 ατόμων στον Δήμο Αθηναίων».
 10. Επιδοτούμενη δράση «Παρεμβάσεις Υπέρ Ε.Κ.Ο. από πιστοποιημένα εξειδικευμένα Κέντρα Κατάρτισης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου».
 11. ΚΕΑ/ΑΜΕΑ Υπηρεσίες Κατάρτισης και Συμβουλευτικής σε ΑΜΕΑ.
  1. Κατάρτιση στην τέχνη της Βυζαντινής Αγιογραφίας
  2. Κατάρτιση στην τέχνη της Χειροποίητης Μεταξοτυπίας
  3. Κατάρτιση στην τέχνη της Μαγειρικής -Βοηθός Μαγειρικής Τέχνης
  4. Κατἀρτιση στην Τέχνη της Γραφιστικής.
  5. Παροχή Σ.Υ.Υ.
 12. Επιδοτούμενη δράση: «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης. Πρόγραμμα: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών προς το Άτομο με Νοητική Υστέρηση και την Οικογένειά του» .
 13. Επιδοτούμενη δράση: «Εξατομικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Πρόνοιας από τη Σ.Υ.Δ.-Διαμέρισμα «Αμάλθεια Ι» από τον φορέα ΚΕΑ /ΑΜΕΑ για 11 μήνες.
 14. Επιδοτούμενη δράση: «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ Μειονεκτούντων ομάδων (2006-2007)».

Συνεργασίες

Το ΚΕΑ/ΑΜΕΑ σε συνεργασία με το ΠΙΚΠΑ στο πλαίσιο της αστικής εταιρείας «Ολυμπιακό Κέντρο» υλοποίησε τα ακόλουθα προγράμματα της Ε.Ε.:

 1. Horizon / 29.12.95. Θέμα: A) KΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΜΕΑ - Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού Β) Ενδοεπιχειρισιακή κατάρτιση ΑΜΕΑ.
 2. Ευρώπη κατά του Καρκίνου Θέμα: «Κατάρτιση προσωπικού Υγείας του ΠΙΚΠΑ στην ογκολογία».
 3. Leonardo da Vinci. Θέμα: «Βελτίωση των υπηρεσιών κατάρτισης στον τομέα του Κοινωνικού Αποκλεισμού».
 4. Ευρωπαϊκό έτος της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θέμα: «Ευαισθητοποίηση γονέων ΑΜΕΑ για την δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση».

ΚΕΑ / ΑΜΕΑ

Στρατηγού Σίμωνος Θεολόγου 11,

Χαϊδάρι - Κάτω Αφαία, T.K. 12462

Τηλέφωνο: +30 210 2848733 / +30 210 5576620

Fax: +30 210 2832550

e-mail:kea-amea@cosmotemail.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Φωτογραφίες

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Εγγραφείτε τώρα στην λίστα mail μας για να λαμβάνετε όλα τα τελευταία νέα και τις ανακοινώσεις μας!
WCAG 2.0 (Level AA)
COOKIE NOTICE

Χρησιμοποιούμε μόνον απολύτως απαραίτητα cookies (session cookies, language cookies) για την πραγματοποίηση της σύνδεσης και τη βελτίωση της περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα, τα οποία τηρούνται ανά συνεδρία.