Skip to main content

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

To KΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α), στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α», που περιλαμβάνει τα παρακάτω Υποέργα:

Υποέργο( 1) με τίτλο «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ) ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΙΙΙ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070681

Υποέργο (2) με τίτλο «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ) ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΙV» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070681

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ:

άτομα με μέτρια, ελαφρά και οριακή νοητική υστέρηση ηλικίας 18 ετών και άνω (στο εξής θα καλούνται «ωφελούμενοι») να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη τους στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΙΙΙ & ΙV» του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, με τον διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α», που λειτουργεί στο Χαιδάρι, Στρατηγού Σίμωνος Θεολόγου 11.

Στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης δεν μπορούν να κατοικούν άτομα με ενεργά ψυχιατρικά προβλήματα ή άτομα με επιληπτικές κρίσεις που δεν υποστηρίζονται με φαρμακευτική αγωγή.
Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι συνολικά δεκαοκτώ (18).

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Οι Στέγες, θα προσφέρουν σε δεκαοκτώ (18) άτομα με Νοητική Υστέρηση, σύμφωνα με την ΚΥΑ με Αρ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283/20-3-2019 (ΦΕΚ Β’ 1160/08-04- 2019), υπηρεσίες υποστήριξης των ενοίκων και συγκεκριμένα:
διαμονή, διατροφή, υγιεινή, ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή, δράσεις ανάπτυξης της αυτοεξυπηρέτησης, οικογενειακή θαλπωρή, προστασία κάθε ενοίκου από κακοποίηση και αμέλεια, αλλά και δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, καθώς και εκπαίδευσης, κατάρτισης με σκοπό την αξιοποίηση δυνατοτήτων τους και επαγγελματική αποκατάσταση.

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α , θα λειτουργούν χωρίς διακοπή, καθ’ όλη τη διάρκεια εκάστου έτους, προσφέροντας τις παρακάτω περιγραφόμενες υπηρεσίες σε άτομα με Νοητική Υστέρηση, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον αντιμετωπίζει σοβαρές αδυναμίες στη στήριξή τους.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν τα κάτωθι:

 • Υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαμονή
 • Υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή
 • Ιατρική φροντίδα των ενοίκων με μέριμνα για την εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα
 • Μέριμνα για την κατάλληλη ψυχαγωγία και την συμμετοχή των ενοίκων σε κοινωνικές εκδηλώσεις ανάλογα με τις επιθυμίες τους.
 • Διαρκή φροντίδα αγωγής για την αξιοποίηση και διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενοίκων ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθμός αυτονομίας, ανάπτυξης της προσωπικότητας, άνετης παρουσίας στο κοινωνικό περιβάλλον και επαγγελματικής αποκατάστασης.
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης σε συνεχή βάση.
 • Ενημέρωση των οικογενειών ή των δικαστικών συμπαραστατών των ενοίκων αναφορικά με τη διαβίωσή τους στην Σ.Υ.Δ. και να επιζητά τη συνεργασία τους.
 • Προάσπιση της δυνατότητας κάθε ενοίκου για προσωπική ζωή, με σεβασμό της ιδιωτικότητας και της σεξουαλικότητας του.

Το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, τη δημιουργική απασχόληση και ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους και της κοινωνικής τους ένταξης.

Η παροχή των υπηρεσιών προβλέπεται να διαρκέσει για 3 χρόνια στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Αίτηση Συμμετοχής η οποία χορηγείται από το Φορέα.
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 5. Πρόσφατη Φωτογραφία
 6. Ιατρικό ιστορικό (γνωματεύσεις και πιστοποιητικά υγείας) που τεκμηριώνει την αδυναμία αυτόνομης διαβίωσης χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.
 7. Γνωμάτευση Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α.
 8. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) είναι άνεργος/η, απαιτείται αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ.
 9. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) ή άλλο μέλος της οικογένειας ανήκει στην ομάδα των ΑμΕΑ, απαιτείται αντίγραφο/α βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του/τους εν ισχύ.
 10. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ).
 11. Αντίγραφο ή εκτύπωση του ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.
 12. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 του ωφελούμενου ή του νόμιμου κηδεμόνα/ εκπροσώπου, που να αναφέρει ότι: Τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και την αίτησή τους (σε έντυπο που θα προμηθευτούν από το ΚΕΑ/ΑΜΕΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα www.kea-amea.gr), εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Κέντρου έως την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2017.

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Στη Γραμματεία του Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. με τους ακόλουθους τρόπους : ιδιοχείρως, μέσω email ή μέσω fax.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου, έχει συσταθεί επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων, η οποία θα συντάξει Πίνακα Κατάταξης Ωφελούμενων και Επιλαχόντων με βάση τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης των ωφελουμένων, τα οποία είναι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η τελική επιλογή πραγματοποιείται από την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία έχει οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α.
Οι θέσεις των δυνητικά ωφελούμενων θα καλυφθούν σύμφωνα με τη μοριοδότηση που θα προκύψει βάσει της βαθμολογικής κλίμακας των εξής κριτηρίων επιλογής

 1. Αξιολόγηση της Διεπιστημονικής Ομάδας
 2. Ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούμενου.
 3. Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (στο εισόδημα δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα).
 4. Οικογενειακή κατάσταση.
 5. Εργασιακή κατάσταση του γονέα/νόμιμου κηδεμόνα.

Ειδικότερα η μοριοδότηση των κριτηρίων έχει ως εξής:

* Το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 4.917 ευρώ ετησίως ανά μονοπρόσωπο νοικοκυριό και σε 10.326 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, και ορίζεται δε στο 60% του διάμεσου συνολικού ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, το οποίο εκτιμήθηκε σε 8.195 ευρώ, ενώ το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της Χώρας εκτιμήθηκε σε 16.147 ευρώ. Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, στην παρούσα πρόσκληση, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου και της εισφοράς και δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Από τη διαδικασία μοριοδότησης προκύπτει λίστα κατάταξης των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας. Επιλέγονται τα άτομα έως τη συμπλήρωση του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων. Η ανάρτηση των οριστικών πινάκων θα γίνει στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. Σε περίπτωση κάλυψης των θέσεων και ύπαρξης επιλαχόντων αυτοί θα καλύπτουν όποιο κενό προκύψει στο μέλλον εάν και τότε ενδιαφέρονται.

Η διαδικασία επιλογής του ωφελούμενου ξεκινά με την λήξη της χρονικής περιόδου υποβολής των δικαιολογητικών και θα ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

 1. Εξέταση/έλεγχος των αιτήσεων και υπολογισμός του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων/θέσεων στην πράξη, σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων και την πληρότητα των δικαιολογητικών. Στο στάδιο αυτό, εκπονείται σχετικός πίνακας δυνητικών συμμετεχόντων με τον αριθμό των ατόμων που οι αιτήσεις τους κρίνονται από την Επιτροπή ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή.
 2. Επιλογή συμμετεχόντων στην πράξη. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή καταρτίζει σχετικό πίνακα κατάταξης και επιλογής των ωφελούμενων της πράξης, συμπεριλαμβανομένων και των επιλαχόντων, οι οποίοι θα καταταγούν/επιλεγούν βάσει των 5 προαναφερόμενων κριτηρίων επιλογής.
 3. Έκδοση απόφασης και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή εκδίδει σχετική απόφαση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής, περιγράφοντας επίσης τις επιμέρους εργασίες/στάδια που πραγματοποιήθηκαν και ενημερώνει τον υποψήφιο ένοικο ή τον γονέα ή δικαστικό συμπαραστάτη για τον τρόπο λειτουργίας, δικαιώματα-υποχρεώσεις κλπ. Κατόπιν ο δικαιούχος προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων και ενημέρωσης των ωφελούμενων.
 4. Υπογραφή «Συμβολαίου». Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αλλαγών ή μη συμμετοχών από πλευράς ωφελούμενων και σε κάθε περίπτωση λόγω μη υπαιτιότητας του δικαιούχου, η Επιτροπή δύναται να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές χρησιμοποιώντας τους επιλαχόντες με βάση το συνολικό πίνακα κατάταξης. Οι ωφελούμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά του πίνακα επιλεγέντων, προς την Επιστημονική Επιτροπή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελούμενων και των επιλαχόντων.

O Φορέας δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα με ανάρτηση του σχετικού Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του φορέα ( www.kea-amea.gr ).

Ε. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να κατατεθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στα γραφεία του Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. Στρατηγού Σίμωνος Θεολόγου 11, ΤΚ 12461,ΧΑΙΔΑΡΙ, μέχρι τις 8/02/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα δοθεί κατά την παραλαβή.

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται από το Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α

 • Στην ιστοσελίδα του φορέα (www.kea-amea.gr)
 • Στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων Χαιδαρίου, Αιγάλεω, Περιστερίου
 • Σε εβδομαδιαίο και μηνιαίο έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο Αττικής

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Ανδαράκη Ηλέκτρα , τηλ. 210-2848733, fax:210-2838550, email: kea-amea@cosmotemail.gr , από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00 έως 15:00.